Tusen Bitar Logo alt

Ledarskapsutveckling  |  Förändringsledning  |  Konflikthantering

Alla bitar på plats

Mycket, nästan allt, i varje verksamhet handlar om kommunikation och relationer – två delar som hänger ihop, som är beroende av varandra. Tusen Bitar arbetar med verksamheter, ledare och medarbetare. Fokus är ett utvecklat samspel kring kommunikation och relationer, som får alla bitar på plats.

Relationer och kommunikation – det coachande ledarskapet

Genom ett coachande ledarskap, där ledare och medarbetare tillsammans uppnår verksamhetens mål, skapas motiverade medarbetare, ökad trivsel och ett ökat verksamhetsresultat. Det coachande förhållningssättet genomsyrar därför alla de områden som vi arbetar med; ledarskap, förändring och konflikthantering.

Ledarskapsutveckling

Att uppnå resultat genom andra – som är varje ledares uppgift – är utmanande. Tusen Bitar erbjuder exklusiv ledarskapsträning, formad utifrån dina individuella förutsättningar och ett särskilt stöd utifrån de unika utmaningar som du står inför i din ledarroll.

Det kan handla om att vara ny som chef, att hantera svåra samtal eller stress – både din egen och andras. Du kan behöva hantera utmanande förändringar eller konflikter mellan individer eller grupper.

I den här delen erbjuder vi fristående eller löpande samtal/insatser, individuella eller i grupp, efter dina önskemål. Vi erbjuder också ett årslångt ledarskapsprogram, LedarskapsArenan, för ledare på alla nivåer.

Förändringsledning

Ett som är säkert i livet är att vi är i ständig förändring. Och att förändring betyder utmaningar – det vet vi. Att ta in externt stöd för att hantera förändringsprocesser är både klokt och upplevs ofta som proffsigt av medarbetarna.

Tusen Bitar erbjuder ett riktat stöd i kommande eller pågående situationer som kräver tydlig förändringsledning, t.ex. implementering av nya system, förändringar i organisationen eller omlokalisering av fysisk arbetsplats.

Vi erbjuder fristående eller löpande insatser alternativt skräddarsydda paketlösningar, utifrån era behov och önskemål.

Konflikthantering

Konflikter är en del av arbetslivet – vad vi än tycker om det – och kan medföra såväl stort lidande för individer som stora kostnader i verksamheten. Men rätt hanterad kan en konflikt möjliggöra exempelvis utveckling av arbetssätt eller beslutsprocesser, ge nya insikter och förbättrade relationer. Oavsett om sakfrågan blir löst eller inte.

Ofta är det svårt som ledare att se situationen utifrån när man själv är mitt i. Att ta in extern hjälp är ett smart sätt få ett utifrånperspektiv och därmed klarhet i hur situationen bör hanteras, och det upplevs ofta som positivt i organisationen.

Tusen Bitar erbjuder i den här delen ett skräddarsytt konflikthanteringspaket, utifrån din verksamhets förutsättningar, behov och önskemål.

Tusen Bitar
hjälper dig att lyfta blicken, att få till ett coachande ledarskap som gör att du går från insikt och avsikt till handling.

Miranda Winter Stegeland. Förändringsledare och professionell coach via Gothia Akademi (certifierad och ansluten till ICF), certifierad ledartränare Ledarskapsarenan, utbildad inom mental träning vid Uneståhl Education och konflikthantering i arbetslivet vid Stockholms universitet.
Miranda Winter Stegeland
Förändringsledare och professionell coach via Gothia Akademi (certifierad och ansluten till ICF), certifierad ledartränare LedarskapsArenan, utbildad inom mental träning vid Uneståhl Education och konflikthantering i arbetslivet vid Stockholms universitet. I grunden jurist, utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg, med mångårig erfarenhet av den centrala styrningen inom Sveriges Domstolar, med en särskild inriktning mot HR/juridik.
Besök mig på Linkedin

Vi är alla bitar av en helhet

Verksamhetschef eller medarbetare, mellanchef eller informell ledare. Vi har alla en sak gemensamt – vi är människor. Våra styrkor och brister varierar, men våra grundläggande mänskliga behov förenar oss. Du och jag behöver bekräftelse, trygghet och samhörighet. Det här kan vi inte välja eller avtala bort – hur mycket vi än försöker.

På samma sätt förenas vi i livet av utmaningar i form av motsättningar och konflikter. Vi kämpar med dem både privat och i arbetet – och det gäller lika för medarbetare och ledare.

 

Varför blir det som det blir?

Forskningen säger att konflikter i grunden handlar om att något eller några av våra grundbehov inte blir tillgodosedda, kanske i en förändringsprocess. Det handlar många gånger om vårt behov att känna oss respekterade, att kunna lita på andra eller att känna att vi accepteras och hör till. Konflikter är helt enkelt en naturlig del av arbetslivet.

Det är lätt att betrakta en ”jobbig” kollegas beteende som besvärligt eller orimligt. Men om vi ser det som ett uttryck för underliggande mänskliga behov är det lättare att förstå, respektera och känna empati för kollegan, även om vi inte accepterar beteendet. Och med empati för andra som bas har vi lättare att hitta lösningar när det finns motsättningar.

 

Hur omsätter du kunskap till praktisk handling?

Som chef eller ledare har du säkert koll. Du har kompetensutvecklat dig, tagit del av forskningsbaserad litteratur och varit på ledarskapsutbildningar. Du vet att en god ledare lyssnar, motiverar och vägleder framåt, och du vet att man måste vara närvarande, tydlig och aktiv när utmaningar och konflikter dyker upp. Men hur gör du rent praktiskt, när det bränner till? Och i olika situationer som skiljer sig åt? Hur omsätter du teorier om ledarskap till praktisk handling?

För att bli riktigt bra på att hantera utmaningar som ledare behöver vi ofta hjälp av andra att reflektera och utveckla våra egna strategier, som fungerar just för oss. Tusen Bitar hjälper dig som ledare att lyfta blicken och genom strukturerad coaching gå från insikt och avsikt till handling. Du får hjälp att klargöra vad du vill, vad som krävs för att komma dit och se till att det blir gjort. Dina personliga värderingar och mål är utgångspunkt. Och du får hjälp att stå stadigt och hålla fokus, även när det stormar.

 

Hur kommer du vidare?

Tillsammans tar vi, utifrån dina individuella förutsättningar, fram personliga verktyg och strategier som är direkt tillämpbara i din vardag, på din arena, för att få verksamheten dit du vill. Genom ett coachande ledarskap kommer du att kunna skapa både ökad trivsel och ett förbättrat verksamhetsresultat. Och resultatet av det blir ett sammanhang där du kan hantera motsättningar och konflikter på ett konstruktivt sätt, på ett sätt som du och dina medarbetare kommit överens om.

Samarbete, där vi får till de viktiga pusselbitarna kommunikation och relationer, skapar framgång. Som ledare har du alla möjligheter att klara det, bara du har insikt om vad som behöver göras och de praktiska verktygen för att göra det.

Kontakta oss för mer information

KONTAKTA OSS
licensebubblesynccross